How to read Chinese?  


­»´ä -> ¼s¦è(®ÛªL¡M¶§·¹¡MÀs³Ó¡M«n¹ç¡M¥_®ü) -> ¶³«n(©ø©ú¡M¤j²z¡M¦èÂùª©¯Ç¡MÄ˽ġM·çÄR¡M½q¨l¤ì©j¡M«ã¦¿¡MÄR¦¿, ¤¤¨l) -> ¥|¤t(¦¨³£¡M¥|©h®Q¤s¡M®o¬Ü¤s¡M¼Ö¤s, 1998¦~: ¤E¹ë·¾, ³£¦¿³÷, «C«°¤s) -> ¶Q¦{(¶Q¶§, ¶ÀªG¾ð¤jÂr¥¬, ³Í¨½, ¥x¦¿, ¬IªÃ, Âí»·) -> ´ò«n(»ñ°Ä, ±i®a¬É, »à¤s, ©¨¶§, ªø¨F) -> ¦¿¦è («n©÷, Ãf¤s, ´º¼wÂí, ظ·½, ¤WÄÇ) -> ºÖ«Ø (ºÖ¦{, ¬u¦{, ±RªZ, ·Hªù) -> ®ý¦¿ (·Å¦{, ·£·Ë¦¿, ªQ¶§, ¹çªi, ²Ð¿³, ªC¦{) -> ¦¿Ä¬ (Ĭ¦{, µL¿ü, ©y¿³, °¨Âí, «n¨Ê) -> ¤sªF («C®q) -> ¤W®ü -> ¥_¨Ê -> ¦A¨ì¤W®ü -> «C®ü (¦è¹ç, ®æº¸¤ì) -> ¦èÂà (©ÔÂÄ, ¯Ç¤ì¿ù, ¦±¤ô, ®ö¥d¤l, ¼öÀs, ¦¿§¶, ¥Õ®Ô, ¤é³Ø«h, ¤D§ø, ¨Ç¬ü§ø[Ķ­µ], ©Ô§¶, ÂÄ­{, ·s©w¤é, ¼Ì¤ì)

¥§ªyº¸ (¥[¼wº¡³£, ¤R¥d©Ô, ÂŬs¥§)

¦L«× (©ë¤rù®³, ªiù©`´µ, ³À³¥­b, ·s¼w¨½, ¹F¤¯ÂÄ©Ô, ªü©iªLÂÄ

¤Ú°ò´µ©Z (©Ô¦Xº¸, ²ö§Q, ¥ì´µÄõ³ù, ¥Õ¨F¥Ë, ¹F§JÂÄ©Ô, ¤Á¯S©Ôº¸, ¤s«×º¸¤s¤f, ¦Nº¸¦N¯S, ¥d§Qº¿³ù, §BÁ¦, Ĭ´µ¯S, ¥v¥[«×¤Î¤Úº¸´£´µ©Z)

ªü´I¦½ (³Ø¥¬º¸, ¤Ú¦Ì´­, ¿p¤ã¨½¨F¨½¤Ò)

¤¤°ê (·sæ³Ø¤°, ¯Q¾|¤ì»ô, ¥_¨Ê, ¤W®ü, ÄR¦¿, ¤j²z, ÄR¦¿, ©ø©ú, ¶§®Ò)

¦^¨ì­»´äHere's also my ALBUM / ÁÙ¦³·Ó¬Ûï¹C °O ¬O ®È ³~ ¤¤ Ãä ¹C Ãä ¼g ªº, ¦æ µ{ ¥^ ¥^, ¬O ¥H ¦W ¬° Á{ ®É ®È ¹C ¤é °O ¡C

¥Xµo¤é´Á: 2000¦~10¤ë11¤é

¦^Âk¤é´Á: 2003¦~6¤ë15¤é

®È¦æ¤é¼Æ: ¦@987¤é

©Ò¸g¤§³B: ¤¤°ê¤Î¨È¬w


click to see my MAP / «ö¤U¬Ý¦a¹Ï


Places of travel: China, Nepal, India, Pak, Afghan

Date of departure: 11 October 2000

Date of return: 15 June 2003

Total days of travel: 987 days


CHINA Hong Kong -> Guangxi (Guilin, Yangshuo, Longsheng, Nanning, Beihai) -> Yunnan (Kunming, Dali, Xishuangbanna, Tengchong, Ruili, Mu'se in Burma, Nujiang, Lijiang, Zhongdian) -> Sichuan (Chengdu, Siguniang Shan, Emei Shan, Leshan, Year1998: Jiuzhaigou, Dujiangyan, Qingcheng Shan) -> Guizhou (Guiyang, Huangguoshu Waterfall, Kaili, Taijiang, Shibing, Zengyuan) -> Hunnan (Fenghuang, Zhangjiajie, Shaoshan, Yueyang, Changsha) -> Jiangxi (Nanchang, Lushan, Jingdezhen, Wuyuan, Shangrao) -> Fujian (Fuzhou, Quanzhou, Chongwu, Xiamen) -> Zhejian (Wenzhou, Nanqijiang, Songyang, Ningbo, Shaoxing, Hangzhou) -> Jiangsu (Suzhou, Wuxi, Yixing, Mazhen, Nanjing) -> Shangdong (Qingdao) -> Shanghai -> Beijing -> Shanghai again -> Qinghai (Xinning, Golmud) -> TIBET!! (Lhasa, Namtso, Qushui, Nangartse, Relong, Gyantse, Bailang, Shigatse, Nai village, Syeme village, Lhatse, Sakya, Tingri, Zhangmu)

NEPAL (Kathmandu, Pokhara, Lumbini)

INDIA (Kushinagar, Varanasi, Sarnath, New Delhi, Dharamsala, Arimtsar)

PAKISTAN (Lahore, Murree, Islamabad, Peshawar, Taxila, Chitral, Shandur Pass, Gilgit, Karimabad, Passu, Sust, Skardu & Baltistan)

AFGHANISTAN (Kabul, Bamiyan, Mazar-i-Sharif)

CHINA (Kashgar, Urumqi, Beijing, Shanghai, Lijiang, Dali, Lijiang, Kunming, Yangshuo)

back to HONG KONG

 

Sign my guestbook / ¯d ¨¥ ¥U

 

And this is my Tibetan name


¤£­n¿ù¹L / Don't miss [Á¦§B§Bªº¼Ú¬w¤§®È Pazu's Trip to Europe]