Tip Top Tap

曲:梁寶耳 詞:陳奕 唱:陳奕
Tip tip tap tap tip top tap 
tip top tip top tip tap tip tap 
tap tap tip tip top top tip tip 
tip tap tip top tap 
Tin tin tan tan tin ton tan
tin tan tin tan tin tin tan tan 
tan tan tin tin ton ton tin tin 
tin tan tin ton tan 
tea tea tie tea tie toe
tea toe tea toe tea tie tea toe
tie tie tea tea toe toe tea tea 
tea tie tea tie toe