Mali Mali Hung

曲/詞: 韋然 唱:陳奕
Ah Mali Mali Hung 啊
Ah Mali Mali Hung
Ah Bala Bala Mali Mali Hung 變!

某遠處樹林住了個女巫
這個女巫沒有怪相與惡樣
平日最喜愛助人
總不喜歡吵架
頭上有八呎高帽
法術高超請讚賞

這個女巫活潑趣怪也善良
這個女巫沒有怪誕化
嘹亮笑聲最動人
每一天她都歌唱
常用咒語變新歌
聽罷動物都拍掌

Ah Mali Mali Hung
法術變變變一變
世界有了愛
恨愁日後定變改
Ah Mali Mali Hung
法術再去變一變
Ah Bala Bala Mali Mali Hung 
變!

某次這樹林遇上了惡運
這個惡運令到這裡有火災
瞧吧! 勇敢女巫
沉著去施展魔法
還命雨快快的曬
撲滅火種保了家